Contributies 2023-2024

Contributies seizoen 2023-2024
Contributies seizoen 2023-2024 BANK: RUGBY CLUB TILBURG NL32 INGB 0004 4448 57
 Geb. jaar  Categorie  RN*  RCT  Totaal**
 nvt  Club van vijftig (donateur)  nvt  € 50,00  € 50,00
 nvt  Niet Spelend (is ook niet trainen)  nvt  € 75,00  € 75,00
 1993 en eerder  Oude Ballen (maandelijkse training)  nvt  € 100,00  € 100,00
 nvt  Sponsor nieuwbouw 2035  nvt  € 100,00  € 100,00
 2018 of later  Guppen  € 22,00  € 115,50  € 137,50
 2016 of 2017  Turven  € 22,00  € 125,50  € 147,50
 2014 of 2015  Benjamins  € 22,00  € 135,50  € 157,50
 2012 of 2013  Mini's  € 27,00  € 143,00  € 170,00
 2010 en 2011  Cubs  € 27,00  € 148,00  € 175,00
 2008 en 2009  Junioren  € 33,00  € 152,00  € 185,00
 2006 en 2007  Colts  € 55,00  € 155,00  € 210,00
 1993 of eerder  Recreant (maximaal 6 wedstrijden)  € 38,00  € 182,00  € 220,00
 2005  1ste jaars senior  € 75,00  € 190,00  € 265,00
 2004 of eerder  Senior  € 75,00  € 215,00  € 290,00
*Rugby Nederland (RN) contributie wordt verplicht door de club geïnd.
** bij automatische incasso, voor andere betalingswijzen geldt een opslag van € 2,50

 

Artikel 13 - Contributies

1. Administratiekosten: bij overschrijding van de betalingstermijnen kunnen administratiekosten worden berekend. Indien geen toestemming is gegeven voor automatische incasso zal een toeslag van € 2,50 worden berekend naast de verschuldigde contributie.

2. Betalingsregeling: de penningmeester is bevoegd individuele betalingsregelingen te treffen, deze dienen voor 15 juni te worden aangevraagd.

3. Contributie nieuwe leden: bij aanmelding tijdens het lopende verenigingsjaar zal, vanaf 1 oktober, de club contributie naar rato worden berekend. Indien men tijdens het seizoen lid wordt, dient de betaling uiterlijk 2 weken na inschrijfdatum te worden voldaan cq geïnd.

4. Contributiebedrag: de jaarlijkse grootte van de contributie wordt voor alle categorieën vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering aan het einde van het voorgaande seizoen. Dit op voordracht van het bestuur.

5. Contributiebetaling: het jaarbedrag dient ineens betaald te zijn vóór 1 juli van het nieuwe verenigingsjaar. De automatische incasso’s hiervoor worden op 15 juni van elk jaar geïnd.

6. Dispensatie Kosten: moeten door de aanvrager zelf en direct na verzoek worden betaald aan de vereniging welke ze weer in zijn geheel af moet dragen aan Rugby Nederland. De kosten voor deze dispensatie, niet zijnde een medische keuring, zijn € 25,-. (prijspeil seizoen 2020-2021) Rugby Nederland berekent geen kosten voor de meisjes Colts.

7. Gezinskorting: bij lidmaatschap van(af) een 3e persoon krijgt de jongste persoon 50% korting op de clubcontributie (dus niet over het RN-deel). Dit geldt eveneens voor eventuele 4e personen enz. Je komt hiervoor in aanmerking als er 3 personen uit hetzelfde gezin, woonachtig op hetzelfde adres, spelend lid zijn van onze club. Bij aanmelding tijdens het lopende verenigingsjaar zal de korting, naar rato, conform verdeelsleutel contributie worden berekend.

8. Keuringen en kosten: eventuele medische keuringen zijn de beslissing van en voor, rekening aanvrager.

9. Opzegging: deze dient te geschieden vóór 1 juni van het daaropvolgend seizoen, welke start op 1 juli. Opzeggingen gedurende het seizoen kunnen niet leiden tot eventuele restitutie (zie ook statuten artikel 4 en 5).

10. Studentenkorting: een student is iemand die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgt. Zij krijgen 25% korting op hun clubcontributie (dus niet over het RN-deel) onder, door het bestuur te stellen, voorwaarden. Aanspraak op de studentenkorting kan vanaf de Colts-categorie en geldt uitsluitend voor spelende leden. Bij aanmelding tijdens het lopende verenigingsjaar zal de korting naar rato, conform verdeelsleutel contributie, worden berekend.

11. Talentenprogramma Rugby Nederland: deelnemers aan Nationale Talentenprogramma’s kunnen een verzoek indienen om financiële ondersteuning vanuit de club. Het bestuur zal elke aanvraag apart beoordelen en al dan niet toekennen, dit mede afhankelijk van het beschikbare talenten budget.

12. Talentondersteuning Regio Rugby: Rugby Club Tilburg biedt deelnemers van het zogenaamde Regio Rugby een vergoeding aan van maximaal 50% van de deelnemerskosten. De overblijvende kosten, welke altijd 50% van het inschrijfgeld p.p. bedraagt, zijn vaste kosten waarop geen restitutie mogelijk is. Dit bedrag moet door onze vereniging worden geïnd en afgedragen aan het Regio Rugby.

13. Uitzondering niet leden: spelers die lid zijn én competitie spelen (en dus betalen) bij/voor een andere rugbyclub, welke bij ons mee willen trainen, zijn onder voorwaarden welkom. Indien ze meer dan 5 trainingen bezoeken dienen ze, bij ons, de contributie van niet spelend lid te voldoen.

14. Slotbepaling: conform artikel 15 Huishoudelijk Reglement: “ In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.”