Wat zijn vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon is er in principe voor iedereen binnen Rugby Club Tilburg en kan helpen bij het oplossen van problemen en conflicten. Ook is hij/zij aanspreekpunt voor kaderleden, vrijwilligers, leden en ouders van jeugdleden op de club die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld of discriminatie. Verder kan je bij hem/haar terecht bij vermoeden van een misstand. Tevens is hij/zij aanspreekpunt voor vrijwilligers die in een conflict zijn gekomen met bestuur en waarbij de reguliere wegen niet tot een oplossing hebben geleid. Uitgangspunt hierbij is dat problemen in principe via het bestuur opgelost moeten worden.

De vertrouwenspersoon is:
Karlien Bruin / Email: vertrouwenspersoon@rugbyclubtilburg.nl

 

Taken van de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft tot taak om problemen (weer) bespreekbaar te maken en daardoor bij te dragen aan de oplossing van deze problemen. Voor de vrijwilliger of (jeugd)lid die is geconfronteerd met ongewenst gedrag is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon heeft tot taak om de vrijwilliger of (jeugd)lid op te vangen, te informeren, te begeleiden en van advies te dienen over mogelijkheden om aan het ongewenste gedrag een einde te maken. Indien nodig kan de vertrouwenspersoon adviseren en behulpzaam zijn bij eventueel verder te nemen stappen. Zo nodig ondersteunt en begeleidt de vertrouwenspersoon de vrijwilliger of (jeugd)lid bij het indienen van een klacht over het ongewenst gedrag. Welke aanpak ook wordt gekozen, de vertrouwenspersoon zal steeds handelen in overleg en met instemming van de klager.

De vertrouwenspersoon treedt niet in de plaats van bestaande procedures. Wordt een probleem bij de vertrouwenspersoon gemeld, dan zal deze allereerst toetsen of de kwestie niet al in behandeling is via de klachtenprocedure bij het bestuur, of daar kan worden neergelegd. Is dat het geval dan zal de vertrouwenspersoon zich terughoudend opstellen.

Vertrouwelijkheid
Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is dan ook verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie. De klager dient steeds expliciete toestemming te geven voordat de vertrouwenspersoon informatie kan inwinnen bij andere personen of instanties.